ARVETEENUS.ee üldtingimused

Käesolevad Üldtingimused määratlevad arveteenuse sisu ning sätestavad teenuse kasutaja ja Arveteenus OÜ vahelised õigused ja kohustused arveteenuse osutamisel.

 1. Mõisted
  1. Arveteenuse pakkuja on Eesti Vabariigi seaduste alusel asutatud ja registreeritud osaühing Arveteenus OÜ / ARVETEENUS.ee, mille registrikood on 14806310 ja registrijärgne asukoht Narva mnt. 63/1, 10120 Tallinn, Harjumaa, Eesti Vabariik.
  2. ARVETEENUS.ee teenus teenus on töötasu maksmise vahendamise ja arveldamise teenus. ARVETEENUS.ee vahendab Üldtingimustes ettenähtud korras Kasutaja ja kliendi vahelise kokkuleppe alusel töötasu makseid Kasutajale ning arvestab Kasutaja koostatud arveid silmas pidades riigile tasumisele kuuluvad maksud. Teenuse kaudu võib tekkida Kasutajal Eesti pensioni- ja ravikindlustus.
  3. Ravikindlustus tekib Kliendil võlaõigusliku lepingu alusel töötamise korral punktis 5.4 toodud tingimustel peale esimese tasu laekumist.
  4. ARVETEENUS.ee keskkond on Kasutaja unikaalne konto veebirakenduses aadressiga https://arveteenus.ee koos selle alamlehtedega, mida Kasutaja saab kasutada tellitud töö eest oma kliendile arve esitamiseks, arvete haldamiseks ja töötasu väljamaksete tegemiseks.
  5. Kasutaja on füüsiline isik, kes on sõlminud Teenuslepingu ARVETEENUS.ee teenuse kasutamiseks. ARVETEENUS.ee on avatud kasutamiseks ka füüsilisest isikust ettevõtjatele, kuid riiklike maksude arvestamisel FIE-del võrreldes füüsiliste isikutega erisusi ei tehta.
  6. Kasutaja kliendid on eraisikud või ettevõtted, kes tellivad Kasutajalt töö ja kellele ARVETEENUS.ee esitab Kasutaja töö eest ametliku arve töötasu saamiseks.
  7. Teenusleping on ARVETEENUS.ee keskkonnaga liitumisel sõlmitav kokkulepe Kasutaja ja ARVETEENUS.ee vahel, millega Kasutaja nõustub ARVETEENUS.ee teenust kasutama asudes kinni pidama Üldtingimustest
  8. Üldtingimused on käesolevas dokumendis esitatud tingimused.
 2. KOKKULEPPE SÕLMIMINE
  1. 1. ARVETEENUS.ee keskkonnaga liitumisega sõlmitakse Teie ja ARVETEENUS.ee vahel Teenusleping. ARVETEENUS.ee liitumine on tasuta ja liitumisega ei kaasne ühtegi rahalist kohustust. Kui olete keskkonnaga liitunud, annab ARVETEENUS.ee Teie käsutusse personaalse konto, millele pääsete ligi Teie valitud kasutajanime ja salasõna abil. Klõpsates registreerimistaotluse lõpus oleval nupul „Liitu", kinnitate järgmist:
   1. olete hoolikalt tutvunud, täielikult aru saanud ja nõustute täitma käesolevaid Üldtingimusi
   2. kogu teave, mille olete ARVETEENUS.ee-le esitanud, on täpne, õige ja täielik
   3. Te ei luba teistel isikutel oma kontot kasutada ega anna seda üle ühelegi teisele isikule, välja arvatud, kui selleks on sõlmitud kirjalik volikiri
   4. Te ei kasuta ARVETEENUS.ee teenust lubamatul või seadusvastasel eesmärgil ega kahjusta õigustamatult ARVETEENUS.ee mainet ega korrektset toimimist
   5. Teie konto andmed on õiged ja uuendate profiilis kajastatud teavet
   6. Te toimite kooskõlas õigusnormidega, mis kehtivad territooriumil, kus Te arveteenuse eest esitatava arve teenuseid/tooteid osutate
   7. Te nõustute sellega, et ARVETEENUS.ee töötleb teie isikuandmeid. Isikuandmete töötlemise põhimõtted on kättesaadavad ARVETEENUS.ee keskkonnas https://arveteenus.ee.
   8. Kasutades ARVETEENUS.ee teenust alla 18-aastase noore töövõtulepingu sõlmimiseks, peab selle heaks kiitma lapsevanem või alaealise muu seaduslik esindaja.
  2. Töö eest arve esitamiseks peate Te esitama pangakonto andmed, mida ARVETEENUS.ee kasutab laekunud töötasu väljamaksmiseks. ARVETEENUS.ee ei vastuta ebaõigete rahaülekannete eest juhul, kui Kasutaja on esitanud valed pangaandmed.
 3. ÕIGUS ARVETEENUS.ee KESKKONNA KASUTAMISEKS JA TEENUSE OSUTAMINE
  1. Liitumisel tekib Kasutajal õigus kasutada ARVETEENUS.ee teenust ning ARVETEENUS.ee veebilehel pakutavaid muid teenuseid vastavalt Üldtingimustele ja veebilehel olevale infole.
  2. Enne töö tegemist.
   1. Kasutaja lepib ise oma kliendiga kokku tööülesannetes, hindades ja selles, et arveldamine toimub ARVETEENUS.ee kaudu.
   2. Peale kokkuleppe saavutamist täidab Kasutaja ARVETEENUS.ee keskkonnas arve koostamiseks nõutavad andmed.
   3. ARVETEENUS.ee raamatupidamiskeskus genereerib kliendile teadmiseks ja kinnitamiseks ettemaksuarve (Tellimuse kinnituse).
  3. Peale töö tegemist
   1. a) Sõltuvalt sellest, kas kokku on lepitud tasumine ettemaksuna või peale töö tegemist, saab Kasutaja klient ARVETEENUS.ee vahendusel enne või peale töö tegemist arve.
   2. b) Töö eest tasutakse ARVETEENUS.ee kontole.
  4. Kasutajal näeb temale makstud töötasusid ARVETEENUS.ee keskkonnas personaalsel kontol. Kasutaja arve alusel laekunud töötasu väljamakse ARVETEENUS.ee kontolt Kasutaja määratud pangakontole tehakse ARVETEENUS.ee raamatupidamiskeskuses hiljemalt 2 tööpäeva jooksul.
 4. ARVETEENUS.ee TEENUSTASUD ja RIIKLIKUD MAKSUD
  1. ARVETEENUS.ee keskkonnaga liitumine ja töö eest arve esitamine on tasuta.
  2. ARVETEENUS.ee teenustasu koosneb arve käitlemise tasust, mida arvestatakse arve laekumisel laekunud summalt ja väljamakse tasust, mida arvestatakse töötasu väljamaksmisel väljamakstavalt summalt vastavalt veebilehel olevale hinnakirjale.
  3. Riikliku maksukohustuse täitmine. ARVETEENUS.ee arvestab ja tasub töötasu väljamaksmisel Kasutaja eest kõik riiklikud maksud:
   • üksikisiku tulumaks, sh võimalus arvesse võtta maksuvaba tulu kuni riigi poolt ettenähtud ülemmäärani
   • sotsiaalmaks
   • pensionikindlustus (valikuline, ainult Kasutaja soovi korral)
   • töötuskindlustusmaks
  4. Kui maksuhaldur esitab ARVETEENUS.ee-le põhjendatud päringu Kasutaja tegevuse kohta seoses ARVETEENUS.ee teenuse kasutamisega, siis võib ARVETEENUS.ee teha riiklikule maksuhaldurile kättesaadavaks teavet Kasutaja tegevuse kohta ulatuses, mis on sätestatud seaduses.
 5. ÕIGUSSUHTED ARVETEENUS.ee JA KASUTAJA VAHEL
  1. ARVETEENUS.ee on infoühiskonna teenuse pakkuja infoühiskonna teenuse seaduse tähenduses.
  2. Töösuhte ja töövõtu välistamine. ARVETEENUS.ee üksnes lihtsustab töö eest arveldamist Kasutaja ja tema kliendi vahel. ARVETEENUS.ee ja Kasutaja vahel ei teki töölepingu seaduse kohast töösuhet, töövõtu õigussuhet ega seltsingu õigussuhet. Kasutaja ei või esineda ARVETEENUS.ee töötajana, agendina ega esindajana, ega sõlmida ARVETEENUS.ee nimel lepinguid.
  3. ARVETEENUS.ee teenuse kasutamisel ei teki ARVETEENUS.ee ja Kasutaja kliendi vahel lepingulist suhet.
  4. Ravikindlustuse tekkimine. ARVETEENUS.ee esitab Kliendi kohta tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni (TSD) koheselt peale töötasu laekumist ARVETEENUS.ee kontole. Ravikindlustus hakkab kehtima TSD esitamise tähtpäevast järgmisel päeval. Ravikindlustuse saamiseks peab iga kuu ühe või mitme TSD kaudu olema Kliendi eest deklareeritud sotsiaalmaksu vähemalt riigieelarve seaduses sätestatud miinimumkohustuse ulatuses.
   1. Kindlustatud inimese kindlustuskaitse peatub ühe kuu möödumisel, kui maksu- ja tolliametilt saadud andmete kohaselt ei ole ette nähtud kuupäevaks inimese eest deklareeritud miinimumkohustuse ulatuses sotsiaalmaksu
   2. Peatunud kindlustuskaitse jätkub järgmisel päeval pärast deklareeritud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse täitmist tõendavate andmete laekumist haigekassasse.
   (Ravikindlustuse kohta lähemalt https://www.haigekassa.ee/inimesele/ravikindlustus/tooandja-kindlustatud#tab-2559).
 6. VASTUTUS
  1. ARVETEENUS.ee keskkond on kasutamiseks „nagu on" ja „nagu kättesaadav" kujul. ARVETEENUS.ee ei väida ega taga, et juurdepääs ARVETEENUS.ee keskkonnale toimib ilma katkestuste või vigadeta.
  2. Kuna töötasu laekumine ARVETEENUS.ee kontole sõltub Kasutaja kliendi käitumisest, siis ARVETEENUS.ee ei saa tagada, et ARVETEENUS.ee kasutamise tulemusena on Kasutajal võimalik saada töötasu arvel märgitud tähtajal.
  3. ARVETEENUS.ee, ARVETEENUS.ee juhatuse liikmed ja töötajad ei vastuta kahju eest, mis Kasutajale võib tekkida ARVETEENUS.ee keskkonna kasutamise tõttu, sealhulgas:
   • otsene või kaudne varaline kahju;
   • saamata jäänud tulu;
   • äritegevuse kahjum, tellimuste, maine kaotus, mis võib tuleneda äritegevuse katkestamisest;
   • andmete kaotus või ebatäpsus;
   • mistahes muu kahju;
  4. ARVETEENUS.ee vastutus Teenuslepingu rikkumisest tekitatud kahju eest on piiratud 500 euroga. Kasutajal on õigus nõuda kahju hüvitamist ainult juhul, kui ARVETEENUS.ee tahtlikult rikub Teenuslepingut.
  5. ARVETEENUS.ee ei vastuta ARVETEENUS.ee keskkonda kasutavate Kasutajate või Kasutaja klientide tegude või tegevusetuse eest ning ei vastuta kahju eest, mis Kasutaja kliendid põhjustavad Kasutajale ning vastupidi.
 7. KESTUS JA LÕPETAMINE
  1. Käesolevad Üldtingimused on Teenuslepingu osa ja jõustuvad Kasutaja suhtes, kui ta esitab ARVETEENUS.ee veebilehel liitumistaotluse. Muud tingimused ja kokkulepped jõustuvad Kasutaja suhtes hetkest, kui tingimused on Kasutajale tehtud kättesaadavaks ja Kasutaja alustab või jätkab ARVETEENUS.ee teenuse kasutamist ARVETEENUS.ee keskkonna vahendusel.
  2. Kasutaja võib Teenuslepingu igal ajal üles öelda, sulgedes ARVETEENUS.ee keskkonnas oma konto. Seejärel eemaldatakse Kasutaja kõikidest ARVETEENUS.ee postiloenditest ja ta ei saa enam lehele sisse logida. Konto saab taas aktiivsekt muuta ainult klienditeeninduse kaudu.
  3. ARVETEENUS.ee-l on õigus Teenusleping ilma ette teatamata üles öelda ja piirata juurdepääsu ARVETEENUS.ee kontole, kui Kasutaja rikub Teenuslepingut, Üldtingimusi, kohalduvat õigusnormi, põhjustab kahju ARVETEENUS.ee või tema tütarühingute kaubamärgile, mainele või äritegevusele.
 8. KOHALDATAV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS
  1. Kokkuleppe suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Kui vaidlust ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, siis lahendatakse vaidlus Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas Tallinnas, Eesti Vabariigis.
 9. LÕPPSÄTTED
  1. Üldtingimuste muutmisel postitakse muudetud versioon veebilehele https://www.arveteenus.ee/et/uldtingimused/ ja antakse Kasutajale sellest vähemalt 14 päeva ette teada. Kui Kasutaja jätkab ARVETEENUS.ee keskkonna kasutamist, loetakse, et Kasutaja on nõustunud muudetud Üldtingimustega.

Üldtingimuste jõustumise kuupäev: 01.03.2021